આ whatsappન લ ધ ક ટલ ય લ ક ન છ ક હવ ખબર પડ ક ખમણ ત ચણ ન લ ટમ થ બન

#Summer #AhmedabadHeat #SummerIsHere

Let's Connect

sm2p0