સવારથી કેટલાય લોકો માત્ર બીજાલોકો એ શું કરવું જોઈએ એ સંભળાવ-સંભળાવ કરે છે. એટલે શું Whatsapp અને Fb/instaના dp બદલું તો જ મારી દેશભક્તિ પુરવાર થાય?

#pulwamaattack #pulwama
સવારથી કેટલાય લોકો માત્ર બીજાલોકો એ શું કરવું જોઈએ એ સંભળાવ-સંભળાવ કરે છે. એટલે શું Whatsapp અને Fb/instaના dp બદલું તો જ મારી દેશભક્તિ પુરવાર થાય?

#pulwamaattack #pulwama

સવારથી કેટલાય લોકો માત્ર બીજાલોકો એ શું કરવું જોઈએ એ સંભળાવ-સંભળાવ કરે છે. એટલે શું Whatsapp અને Fb/instaના dp બદલું તો જ મારી દેશભક્તિ પુરવાર થાય?

#pulwamaattack #pulwama

સવારથી કેટલાય લોકો માત્ર બીજાલોકો એ શું કરવું જોઈએ એ સંભળાવ-સંભળાવ કરે છે. એટલે શું Whatsapp અને Fb/instaના dp બદલું તો જ મારી દેશભક્તિ પુરવાર થાય? #pulwamaattack #pulwama

Let's Connect

sm2p0