એમ? What's your take on this? શું ઓપીનીયન છે તમારો? વોટસએપ ચાલુ રાખશો કે બીજું કંઈ ? કેમ? વિસ્તૃત જવાબ અપેક્ષિત છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

એમ? What's your take on this?

શું ઓપીનીયન છે તમારો? વોટસએપ ચાલુ રાખશો કે બીજું કંઈ ? કેમ? વિસ્તૃત જવાબ અપેક્ષિત છે.

એમ? What's your take on this? શું ઓપીનીયન છે તમારો? વોટસએપ ચાલુ રાખશો કે બીજું કંઈ ? કેમ? વિસ્તૃત જવાબ અપેક્ષિત છે.

Let's Connect

sm2p0