સુગરી… વિવર બર્ડ… મૂળ સંસ્કૃતમાં અર્થ થાય - સુગૃહી(સુંદર ઘર બનાવનાર). નર સુગરી માળો ગૂંથે. સ્વયંવરના ભાગ તરીકે અડધો માળો ગૂંથયા બાદ માદા સુગરી આ માળાનું નિરીક્ષણ કરવા આવે છે. જો માદા સુગરીને માળો પસંદ પડે તો બંને ભેગા ખઈને માળો ગૂંથે. thank you @pratik__thakkar

weaverbird, worldenvironmentday, nature, ahmedabad, gujarat, birdsofinstagram, birds

RJ Dhvanit,  weaverbird, worldenvironmentday, nature, ahmedabad, gujarat, birdsofinstagram, birds

સુગરી… વિવર બર્ડ… મૂળ સંસ્કૃતમાં અર્થ થાય - સુગૃહી(સુંદર ઘર બનાવનાર).

નર સુગરી માળો ગૂંથે. સ્વયંવરના ભાગ તરીકે અડધો માળો ગૂંથયા બાદ માદા સુગરી આ માળાનું નિરીક્ષણ કરવા આવે છે. જો માદા સુગરીને માળો પસંદ પડે તો બંને ભેગા ખઈને માળો ગૂંથે.

#weaverbird #worldenvironmentday #nature #ahmedabad #gujarat thank you @pratik__thakkar #birdsofinstagram #birds

સુગરી… વિવર બર્ડ… મૂળ સંસ્કૃતમાં અર્થ થાય - સુગૃહી(સુંદર ઘર બનાવનાર). નર સુગરી માળો ગૂંથે. સ્વયંવરના ભાગ તરીકે અડધો માળો ગૂંથયા બાદ માદા સુગરી આ માળાનું નિરીક્ષણ કરવા આવે છે. જો માદા સુગરીને માળો પસંદ પડે તો બંને ભેગા ખઈને માળો ગૂંથે. #weaverbird #worldenvironmentday #nature #ahmedabad #gujarat thank you @pratik__thakkar #birdsofinstagram #birds

Let's Connect

sm2p0