ઉનાળામાં સિગ્નલ પર ઉભા રહેતી વખતે જો છાંયડો શોધતા હોવ, તો કદી ચોમાસામાં એકાદ છાંયડો વાવી પણ જુઓ! We planted 150 trees at Auda Lake Garden, Motera along with residents of 56 societies out there.Kudos to the team of

MeraSwachchhMotera, TreePlantation, monsoon, AhmedabadRains, rain, tree, plantation, sapling, green

RJ Dhvanit,  MeraSwachchhMotera, TreePlantation, monsoon, AhmedabadRains, rain, tree, plantation, sapling, green

ઉનાળામાં સિગ્નલ પર ઉભા રહેતી વખતે જો છાંયડો શોધતા હોવ, તો કદી ચોમાસામાં એકાદ છાંયડો વાવી પણ જુઓ! We planted 150 trees at Auda Lake Garden, Motera along with residents of 56 societies out there.Kudos to the team of #MeraSwachchhMotera

#TreePlantation #monsoon #AhmedabadRains #rain #tree #plantation #sapling #green

ઉનાળામાં સિગ્નલ પર ઉભા રહેતી વખતે જો છાંયડો શોધતા હોવ, તો કદી ચોમાસામાં એકાદ છાંયડો વાવી પણ જુઓ! We planted 150 trees at Auda Lake Garden, Motera along with residents of 56 societies out there.Kudos to the team of #MeraSwachchhMotera #TreePlantation #monsoon #AhmedabadRains #rain #tree #plantation #sapling #green

Let's Connect

sm2p0