“વહાલમ વાવો ને!” કેવું લાગ્યું ? We have happily received 51,130 registrations for Tree Saplings! Need 50k more @jigrra @malhar028 @iamaarohii @pratikgandhiofficial @nirenbhatt @sachinjigar @soulfulsachin @jigarsaraiya @saandeeppatel @aartivyaspatel @mitai_shukla @olivechashma https://t.co/M1HJ5H4ooy

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

“વહાલમ વાવો ને!” કેવું લાગ્યું ? We have happily received 51,130 registrations for Tree Saplings! Need 50k more
@jigrra @malhar028 @iamaarohii @pratikgandhiofficial @nirenbhatt @sachinjigar @soulfulsachin @jigarsaraiya @saandeeppatel @aartivyaspatel @mitai_shukla @olivechashma https://t.co/M1HJ5H4ooy

“વહાલમ વાવો ને!” કેવું લાગ્યું ? We have happily received 51,130 registrations for Tree Saplings! Need 50k more @jigrra @malhar028 @iamaarohii @pratikgandhiofficial @nirenbhatt @sachinjigar @soulfulsachin @jigarsaraiya @saandeeppatel @aartivyaspatel @mitai_shukla @olivechashma https://t.co/M1HJ5H4ooy

Let's Connect

sm2p0