હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે? આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ.. We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket! @mahi7781

dhoniretires, msd, dhoni, thala, msdhoni, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

RJ Dhvanit,  dhoniretires, msd, dhoni, thala, msdhoni, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે?

આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ..

We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket!

@mahi7781 #dhoniretires #msd #dhoni #thala #msdhoni
#RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે? આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ.. We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket! @mahi7781 #dhoniretires #msd #dhoni #thala #msdhoni #RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0