હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે? આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ.. We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket! Mahendra Singh Dhoni

dhoniretires, msd, dhoni, thala, msdhoni, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

RJ Dhvanit,  dhoniretires, msd, dhoni, thala, msdhoni, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે?

આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ..

We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket!

Mahendra Singh Dhoni #dhoniretires #msd #dhoni #thala #msdhoni
#RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

હવે છેલ્લા બોલે સિકસર કોણ મારશે? આટલા દિવસે મૌન તોડ્યું અને દિલ પણ.. We are grateful to Dhoni for so many beautiful moments of euphoria of victory in the game of cricket! Mahendra Singh Dhoni #dhoniretires #msd #dhoni #thala #msdhoni #RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0