હ ત પહ લ voter હત મ ર polling booth મ તમ

#election #elections #gujaratelection #gujaratelections #gujaratelection2017 #vote #voting #dotchetohhotche
:: હું તો પહેલો voter હતો મારા polling booth માં ... તમે? ::

#election #elections #gujaratelection #gujaratelections #gujaratelection2017 #vote #voting #dotchetohhotche

:: હું તો પહેલો voter હતો મારા polling booth માં ... તમે? ::

#election #elections #gujaratelection #gujaratelections #gujaratelection2017 #vote #voting #dotchetohhotche

:: હું તો પહેલો voter હતો મારા polling booth માં ... તમે? :: #election #elections #gujaratelection #gujaratelections #gujaratelection2017 #vote #voting #dotchetohhotche

Let's Connect

sm2p0