પતરાળીનું શાક બનાવવું છે? આ video માં એક ભૂલ છે. જેને હું ખટુંમડાં સમજ્યો છું એ કદાચ કરમદાં છે! જય શ્રી કૃષ્ણ!

HappyJanmashtami

પતરાળીનું શાક બનાવવું છે?

આ video માં એક ભૂલ છે. જેને હું ખટુંમડાં સમજ્યો છું એ કદાચ કરમદાં છે!

જય શ્રી કૃષ્ણ!

#HappyJanmashtami

પતરાળીનું શાક બનાવવું છે? આ video માં એક ભૂલ છે. જેને હું ખટુંમડાં સમજ્યો છું એ કદાચ કરમદાં છે! જય શ્રી કૃષ્ણ! #HappyJanmashtami

Let's Connect

sm2p0