આજે તો ચાઈનાવાળાનો વારો જ કાઢી નાખું! (I have not used it while cooking)

vegclearsoup, vegspringrolls, friedrice, આજીનોમોટોનામકોણેપાડ્યું

RJ Dhvanit,  vegclearsoup, vegspringrolls, friedrice, આજીનોમોટોનામકોણેપાડ્યું

આજે તો ચાઈનાવાળાનો વારો જ કાઢી નાખું!

#vegclearsoup #vegspringrolls #friedrice

#આજીનોમોટોનામકોણેપાડ્યું (I have not used it while cooking)

આજે તો ચાઈનાવાળાનો વારો જ કાઢી નાખું! #vegclearsoup #vegspringrolls #friedrice #આજીનોમોટોનામકોણેપાડ્યું (I have not used it while cooking)

Let's Connect

sm2p0