ક લ મળ એ ભ ખરવડ અન લ લ ચ વડ લ ત આવજ મ ર મ ટ

#vadodara #morningmantra #book #motivation #dhvanit #inspiration #glf #gujaratiliterature #gujaratiliteraturefestival #baroda
કાલે મળીએ #vadodara ભાખરવડી અને લીલો ચેવડો લેતા આવજો મારા માટે!

#morningmantra #book #motivation #dhvanit #inspiration #glf #gujaratiliterature #gujaratiliteraturefestival #baroda

કાલે મળીએ #vadodara ભાખરવડી અને લીલો ચેવડો લેતા આવજો મારા માટે!

#morningmantra #book #motivation #dhvanit #inspiration #glf #gujaratiliterature #gujaratiliteraturefestival #baroda

કાલે મળીએ #vadodara ભાખરવડી અને લીલો ચેવડો લેતા આવજો મારા માટે! #morningmantra #book #motivation #dhvanit #inspiration #glf #gujaratiliterature #gujaratiliteraturefestival #baroda

Let's Connect

sm2p0