ચાર રસ્તા પર "દોરી કવચ" વેચતા માણસને એક પક્ષી પૂછે છે... આ શું છે? વ્યાપારી કહે, આ "દોરી કવચ" છે, આને બાઈકની આગળ લગાવવાથી ગળા ના કપાય... પક્ષી એ તરત પૂછ્યું , ભ'ઈ અમારા માપના મળશે???

Uttarayan, Uttarayan2016, SaveBirds

RJ Dhvanit,  Uttarayan, Uttarayan2016, SaveBirds

ચાર રસ્તા પર "દોરી કવચ" વેચતા માણસને એક પક્ષી પૂછે છે...
આ શું છે?
વ્યાપારી કહે, આ "દોરી કવચ" છે, આને બાઈકની આગળ લગાવવાથી ગળા ના કપાય...

પક્ષી એ તરત પૂછ્યું , ભ'ઈ અમારા માપના મળશે???

#Uttarayan #Uttarayan2016 #SaveBirds

ચાર રસ્તા પર "દોરી કવચ" વેચતા માણસને એક પક્ષી પૂછે છે... આ શું છે? વ્યાપારી કહે, આ "દોરી કવચ" છે, આને બાઈકની આગળ લગાવવાથી ગળા ના કપાય... પક્ષી એ તરત પૂછ્યું , ભ'ઈ અમારા માપના મળશે??? #Uttarayan #Uttarayan2016 #SaveBirds

Let's Connect

sm2p0