મમ્મીને આરામ! ઓફિસથી આવીને જાતે ભજિયાં ઉતાર્યાં. તમારા ઘરમાં કે શહેરમાં કઈ unique વસ્તુ ના ભજિયા મળે? . .

monsoon, rains, ahmedabadrains, snacks, food, foodstagram, evening

મમ્મીને આરામ! ઓફિસથી આવીને જાતે ભજિયાં ઉતાર્યાં. તમારા ઘરમાં કે શહેરમાં કઈ unique વસ્તુ ના ભજિયા મળે? .
.
#monsoon #rains #ahmedabadrains #snacks #food #foodstagram #evening

મમ્મીને આરામ! ઓફિસથી આવીને જાતે ભજિયાં ઉતાર્યાં. તમારા ઘરમાં કે શહેરમાં કઈ unique વસ્તુ ના ભજિયા મળે? . . #monsoon #rains #ahmedabadrains #snacks #food #foodstagram #evening

Let's Connect

sm2p0