પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team.

lecture, teacher

RJ Dhvanit,  lecture, teacher

પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team.

#lecture #teacher

પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team. #lecture #teacher

Let's Connect

sm2p0