પહ લ વ ર શ ક ષક ન ગણવ શ uniform મ જ ય ધ ળક ય સ ક લ ર જક ટમ 5 days teachers training programme શ ક ષક સજ જત વર ગમ આજ સવ ર વક તવ ય આપવ ન મજ પડ Congratulations to the organisers Mitulbhai and his team

#lecture #teacher
પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team.

#lecture #teacher

પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team.

#lecture #teacher

પહેલી વાર શિક્ષકોને ગણવેશ - uniform માં જોયા! ધોળકિયા સ્કૂલ, રાજકોટમાં 5 days teachers training programme શિક્ષક સજ્જતા વર્ગમાં આજે સવારે વક્તવ્ય આપવાની મજા પડી. Congratulations to the organisers, Mitulbhai and his team. #lecture #teacher

Let's Connect

sm2p0