હ પણ પત ત ન વ ત કર છ અન એ પણ પત ત ન વ ત કર છ પણ બ ન વ ત જ દ છ

#treeidiot #treeidiots #Goodnight #Amdavad!

Let's Connect

sm2p0