ચાલો કરીએ ગ્રીન ઓડીટ! તમારે ત્યાં Tree Idiot campaign માં ભૂતકાળમાં વાવેલા ઝાડ કેટલા ઉગ્યા, કેટલા બચ્યા એનો વિડીયો social media માં શેર કરો અને મને ટેગ કરો. હેશટેગનો ઉપયોગ કરજો.

Treeidiot, greenaudit, aatmanirbharmirchitreeidiot, green, treesofinstagram, mirchitreeidiot, MirchiGujarati, Gujarat, amdavad, ahmedabad

ચાલો કરીએ ગ્રીન ઓડીટ!

તમારે ત્યાં Tree Idiot campaign માં ભૂતકાળમાં વાવેલા ઝાડ કેટલા ઉગ્યા, કેટલા બચ્યા એનો વિડીયો social media માં શેર કરો અને મને ટેગ કરો. હેશટેગનો ઉપયોગ કરજો.

#Treeidiot #greenaudit #aatmanirbharmirchitreeidiot #green #treesofinstagram #mirchitreeidiot #MirchiGujarati #Gujarat #amdavad #ahmedabad

ચાલો કરીએ ગ્રીન ઓડીટ! તમારે ત્યાં Tree Idiot campaign માં ભૂતકાળમાં વાવેલા ઝાડ કેટલા ઉગ્યા, કેટલા બચ્યા એનો વિડીયો social media માં શેર કરો અને મને ટેગ કરો. હેશટેગનો ઉપયોગ કરજો. #Treeidiot #greenaudit #aatmanirbharmirchitreeidiot #green #treesofinstagram #mirchitreeidiot #MirchiGujarati #Gujarat #amdavad #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0