મસી, તું આમ તો સાવ નાની બબુકડી; પણ આંખમાં જાય તો કેવી મોટી ભમ લાગે! ભ'ઈ સાચવજો, આજે મસીનો સખત વધારે છે...

Traffic

Let's Connect

sm2p0