એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી... વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું... હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી... ગમે ત્યાં કચરો કરવો... આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!! Starbucks Ahmedabad

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી...
વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું...
હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી...
ગમે ત્યાં કચરો કરવો...

આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!!

Starbucks Ahmedabad

એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી... વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું... હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી... ગમે ત્યાં કચરો કરવો... આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!! Starbucks Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0