એરપ ર ટ પર જ ર જ રથ વ ત કરવ વ દ શ ય વત ન વ શ ષ ર ત જ વ હ ટ લન ર મમ થ towels ન ચ ર કરવ ગમ ત ય કચર કરવ આ લ ક આપણ impression ક મ ડ ઉન કર છ Starbucks Ahmedabad

એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી...
વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું...
હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી...
ગમે ત્યાં કચરો કરવો...

આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!!

Starbucks Ahmedabad

એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી...
વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું...
હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી...
ગમે ત્યાં કચરો કરવો...

આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!!

Starbucks Ahmedabad

એરપોર્ટ પર જોર-જોરથી વાતો કરવી... વિદેશી યુવતીને વિશેષ રીતે જોવું... હોટેલના રૂમમાંથી towels ની ચોરી કરવી... ગમે ત્યાં કચરો કરવો... આ લોકો આપણી impression કેમ ડાઉન કરે છે?!! Starbucks Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0