ચાલો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરાવું. હેડફોન્સ પહેરી લો... Time travel is possible! Btw which is your favourite ‘Dil Chahta Hai’ moment?

dhunoftheday, dhun, dilchahtahai, aamirkhan, saifalikhan, akshayekhanna, preityzinta, dimplekapadia, sonalikulkarni, bollywood, rjdhvanit, dhvanit, radiomirchi, mirchigujarati, fyp, radio, mirchi, songoftheday

ચાલો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરાવું. હેડફોન્સ પહેરી લો...

Time travel is possible!

Btw which is your favourite ‘Dil Chahta Hai’ moment?

#dhunoftheday #dhun #dilchahtahai #aamirkhan #saifalikhan #akshayekhanna #preityzinta #dimplekapadia #sonalikulkarni #bollywood #rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #mirchigujarati #fyp #radio #mirchi #songoftheday

ચાલો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરાવું. હેડફોન્સ પહેરી લો... Time travel is possible! Btw which is your favourite ‘Dil Chahta Hai’ moment? #dhunoftheday #dhun #dilchahtahai #aamirkhan #saifalikhan #akshayekhanna #preityzinta #dimplekapadia #sonalikulkarni #bollywood #rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #mirchigujarati #fyp #radio #mirchi #songoftheday

Let's Connect

sm2p0