આ અમદ વ દન એરપ ર ટ મસ લ ન પ ચક ર ઓ બહ ર નવર ઉભ ઉભ ક ણ મ ર હશ એ કહ વ ન જર ર ખર તમ ક ઈન ર સ વ કરવ જ ઓ અન એ આપણ શહ ર ઉપર હસ ત ય ર ક વ લ ગ Thanks for sharing the pic arjun2109

આ અમદાવાદનું એરપોર્ટ! મસાલાની પિચકારીઓ બહાર નવરા ઉભા-ઉભા કોણે મારી હશે એ કહેવાની જરૂર ખરી? તમે કોઈને રિસીવ કરવા જાઓ અને એ આપણા શહેર ઉપર હસે ત્યારે કેવું લાગે? Thanks for sharing the pic @arjun2109

આ અમદાવાદનું એરપોર્ટ! મસાલાની પિચકારીઓ બહાર નવરા ઉભા-ઉભા કોણે મારી હશે એ કહેવાની જરૂર ખરી? તમે કોઈને રિસીવ કરવા જાઓ અને એ આપણા શહેર ઉપર હસે ત્યારે કેવું લાગે? Thanks for sharing the pic @arjun2109

આ અમદાવાદનું એરપોર્ટ! મસાલાની પિચકારીઓ બહાર નવરા ઉભા-ઉભા કોણે મારી હશે એ કહેવાની જરૂર ખરી? તમે કોઈને રિસીવ કરવા જાઓ અને એ આપણા શહેર ઉપર હસે ત્યારે કેવું લાગે? Thanks for sharing the pic @arjun2109

Let's Connect

sm2p0