થ કય ડ હ સલ ભચ ચ સર તમ ત પ ત તમ ર કલમ થક ગ જર ત ઓન પ ર મન પ ઠ શ ખવ ય છ Thank you so much

#VitaminShe #gujaratifilm #અબજનતાબોલેગી
થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ! 

સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે! 

Thank you so much! 

#VitaminShe #gujaratifilm 
#અબજનતાબોલેગી

થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ!

સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે!

Thank you so much!

#VitaminShe #gujaratifilm
#અબજનતાબોલેગી

થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ! સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે! Thank you so much! #VitaminShe #gujaratifilm #અબજનતાબોલેગી

Let's Connect

sm2p0