મને તો Tension થઇ ગ્યું! બપોરે 2 વાગ્યા સુધી અમદાવાદમાં ખાસ્સું ઓછું મતદાન થયું છે... ક્યાં ગયા બધાં પેલા સમ ખાવા વાળા? //Voters from Mirchi Office

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

મને તો Tension થઇ ગ્યું!

બપોરે 2 વાગ્યા સુધી અમદાવાદમાં ખાસ્સું ઓછું મતદાન થયું છે...

ક્યાં ગયા બધાં પેલા સમ ખાવા વાળા?

//Voters from Mirchi Office

મને તો Tension થઇ ગ્યું! બપોરે 2 વાગ્યા સુધી અમદાવાદમાં ખાસ્સું ઓછું મતદાન થયું છે... ક્યાં ગયા બધાં પેલા સમ ખાવા વાળા? //Voters from Mirchi Office

Let's Connect

sm2p0