ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી!

TeaTime, Amdavad, AhmedabadHeat, Summer

RJ Dhvanit,  TeaTime, Amdavad, AhmedabadHeat, Summer

ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી!
#TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer

ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી! #TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer

Let's Connect

sm2p0