ગમ મ ત વ ગરમ હ ય અમદ વ દ થ ચ છ ટત નથ

#TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer
ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી!
#TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer

ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી!
#TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer

ગમ્મે તેવી ગરમી હોય, અમદાવાદીથી ચા છૂટતી નથી! #TeaTime #Amdavad #AhmedabadHeat #Summer

Let's Connect

sm2p0