ગરબાનાં SWAG-STARS ફાલ્ગુની પાઠક અને પાર્થિવ ગોહિલ, movie dialogues પણ ગરબાની tune માં જ ગાતા હશે? Popcorn vs પ્યાલી માં કોણ જીતે? All that and lots more coming your way.... Catch @falgunipathak12 and @parthivgohil9 in the most candid avatar in this weekend

jalsapartywithdhvanit, jalsaparty, jalsa, party, dhvanit, rjdhvanit, webseries, falgunipathak, parthivgohil

ગરબાનાં SWAG-STARS ફાલ્ગુની પાઠક અને પાર્થિવ ગોહિલ, movie dialogues પણ ગરબાની tune માં જ ગાતા હશે? Popcorn vs પ્યાલી માં કોણ જીતે? All that and lots more coming your way.... Catch @falgunipathak12 and @parthivgohil9 in the most candid avatar in #jalsapartywithdhvanit this weekend

#jalsaparty #jalsa #party #dhvanit #rjdhvanit #webseries #falgunipathak #parthivgohil

ગરબાનાં SWAG-STARS ફાલ્ગુની પાઠક અને પાર્થિવ ગોહિલ, movie dialogues પણ ગરબાની tune માં જ ગાતા હશે? Popcorn vs પ્યાલી માં કોણ જીતે? All that and lots more coming your way.... Catch @falgunipathak12 and @parthivgohil9 in the most candid avatar in #jalsapartywithdhvanit this weekend #jalsaparty #jalsa #party #dhvanit #rjdhvanit #webseries #falgunipathak #parthivgohil

Let's Connect

sm2p0