સાલું મને તો આજ સુધી કોઈ Survey કે Exit Poll વાળા કશું પૂછવા આવ્યા નથી! તમને આજ સુધી કોઈ Agencyએ પૂછ્યું છે ખરું? I am genuinely curious! How many of you were actually a part of any Exit Poll Survey?

ExitPoll

Let's Connect

sm2p0