આજકાલ કેરીમાં ટેસ્ટ નથી આવતો. કંઈક મિસિંગ-મિસિંગ છે. પહેલાં જેવી મજા નથી રહી કેરીઓમાં. ક્યાંક ખોવાયો કેરીનો ચાર્મ છે. બિકોઝ આજે તો ‘હર મોસમ આમ’ છે!

SummerVacations, ThenAndNow

Let's Connect

sm2p0