સાબરમતી જેલમાં રેડિયો સ્ટેશન શરુ થઈ રહ્યું છે. કેદીભાઈઓ દ્વારા, કેદીભાઈઓ માટે. મારા અવાજથી એનું ઉદ્દઘાટન થઈ રહ્યું છે, એનો આનંદ..

stayhome, staysafe, rjdhvanit, ahmedabad, gujarat, DhvanitNuAkhbarnagar, Akhbarnagar, RadioMirchi, MirchiGujarati

સાબરમતી જેલમાં રેડિયો સ્ટેશન શરુ થઈ રહ્યું છે. કેદીભાઈઓ દ્વારા, કેદીભાઈઓ માટે. મારા અવાજથી એનું ઉદ્દઘાટન થઈ રહ્યું છે, એનો આનંદ..

#stayhome #staysafe #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

સાબરમતી જેલમાં રેડિયો સ્ટેશન શરુ થઈ રહ્યું છે. કેદીભાઈઓ દ્વારા, કેદીભાઈઓ માટે. મારા અવાજથી એનું ઉદ્દઘાટન થઈ રહ્યું છે, એનો આનંદ.. #stayhome #staysafe #rjdhvanit #ahmedabad #gujarat #DhvanitNuAkhbarnagar #Akhbarnagar #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0