હું જે રોજ “Stay Beautiful કહું છું ને, તે આ! દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે... For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle. https://t.co/nury6voA2Y

Amdavad“

RJ Dhvanit,  Amdavad“

હું જે રોજ “Stay Beautiful #Amdavad“ કહું છું ને, તે આ!

દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે...

For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle. https://t.co/nury6voA2Y

હું જે રોજ “Stay Beautiful #Amdavad“ કહું છું ને, તે આ! દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે... For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle. https://t.co/nury6voA2Y

Let's Connect

sm2p0