હ જ ર જ Stay Beautiful કહ છ ન ત આ દ લ ખ શ થઇ ગય ય ર ક ઈ ઓળખ ણ કર વ મ ર આમન જ ડ For the millennials to know driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle

#Amdavad“
હું જે રોજ “Stay Beautiful #Amdavad“ કહું છું ને, તે આ!

દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે...

For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle.

હું જે રોજ “Stay Beautiful #Amdavad“ કહું છું ને, તે આ!

દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે...

For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle.

હું જે રોજ “Stay Beautiful #Amdavad“ કહું છું ને, તે આ! દિલ ખુશ થઇ ગયું યાર, કોઈ ઓળખાણ કરાવો મારી આમની જોડે... For the millennials to know, driving a side car drains out a lot of energy in balancing the vehicle.

Let's Connect

sm2p0