સખત spicy મરચું ખાધું! Visited a store full of spices with Parth and Ishani.

US, USdiaries, america, travel, traveldiaries, travelgram, dhvanit, food, foodie, foodgram, spices, spicy, chilli

સખત spicy મરચું ખાધું! Visited a store full of spices with Parth and Ishani.

#US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #dhvanit #food #foodie #foodgram #spices #spicy #chilli

સખત spicy મરચું ખાધું! Visited a store full of spices with Parth and Ishani. #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #dhvanit #food #foodie #foodgram #spices #spicy #chilli

Let's Connect

sm2p0