ગ ર હક મ ટ ૨ ન બ લપ નન પણ મજબ ત ખ લ લ અન દ ર થ બ ધન ર બ કન ક ઈ હજ ર કર ડ ન ક વ ર ત કર જત હશ Source Whatsapp

Let's Connect

sm2p0