ગ્રાહક માટે ૨ ₹ની બોલપેનને પણ મજબુત ખીલ્લા અને દોરીથી બાંધનારી બેંકનું કોઈ હજારો કરોડોનું કેવી રીતે કરી જતું હશે !!!??!!! Source: Whatsapp

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0