માછલીઓ ઉડે પતંગિયાઓ તરે ! Song launch of 'Vitamin She' sung by Darshan Raval Sanjay Raval with Sanjay Raval Lyricist Raeesh Maniar Music composer Mehul Surati Bhakti Kubavat

darshanraval, vitaminshe, sanjayraval

માછલીઓ ઉડે પતંગિયાઓ તરે !

Song launch of 'Vitamin She' sung by Darshan Raval Sanjay Raval

with Sanjay Raval

Lyricist Raeesh Maniar
Music composer Mehul Surati
Bhakti Kubavat #darshanraval #vitaminshe #sanjayraval

માછલીઓ ઉડે પતંગિયાઓ તરે ! Song launch of 'Vitamin She' sung by Darshan Raval Sanjay Raval with Sanjay Raval Lyricist Raeesh Maniar Music composer Mehul Surati Bhakti Kubavat #darshanraval #vitaminshe #sanjayraval

Let's Connect

sm2p0