આ વખતે તો પોલીસ મિત્રોએ અને પટેલ ભાઈઓએ એકબીજાને 'મિચ્છામી દુકકડમ' કહેવું જોઈએ. (આ પોસ્ટ એક સ્માઈલ કરીને આગળ વધવા માટે છે. મહેરબાની કરીને શબ્દોના બાણ 'ના' ચલાવશો. ખોટું લાગે તો મારા આગોતરા 'મિચ્છામી દુકકડમ'.)

SomeWhatSorry

આ વખતે તો પોલીસ મિત્રોએ અને પટેલ ભાઈઓએ એકબીજાને 'મિચ્છામી દુકકડમ' કહેવું જોઈએ. (આ પોસ્ટ એક સ્માઈલ કરીને આગળ વધવા માટે છે. મહેરબાની કરીને શબ્દોના બાણ 'ના' ચલાવશો. ખોટું લાગે તો મારા આગોતરા 'મિચ્છામી દુકકડમ'.) #SomeWhatSorry

Let's Connect

sm2p0