બધાને કાલે એક વાત તો સમજાઈ જ ગઈ; આપણા કોઈનાય smartphones નું ગજું નથી. જરાય એટલે જરાય નથી!

Supermoon, LunarEclipse, Bloodmoon, SuperBlueBloodMoon

Let's Connect

sm2p0