એવો કોઈ Smart Phone હોવો જોઈએ જેમાં સામે વાળા વાતચીત દરમિયાન "બોલો... બાકી શું ચાલે..." એવું પાંચ વાર બોલે એટલે call automatic disconnect થઇ જાય!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0