:: અગર simcard દીઠ એક વૃક્ષ વાવવાનો કાયદો હોય તો અમુક લોકોને તો જંગલ ઉગાડવા પડે :: How many do you have?

growmoretrees, buyoneplantone

RJ Dhvanit,  growmoretrees, buyoneplantone

:: અગર simcard દીઠ એક વૃક્ષ વાવવાનો કાયદો હોય તો અમુક લોકોને તો જંગલ ઉગાડવા પડે ::
How many do you have?

#growmoretrees #buyoneplantone

:: અગર simcard દીઠ એક વૃક્ષ વાવવાનો કાયદો હોય તો અમુક લોકોને તો જંગલ ઉગાડવા પડે :: How many do you have? #growmoretrees #buyoneplantone

Let's Connect

sm2p0