જેમને આખી જીંદગી Second Class આવ્યો હોય એમને First Class આવે ત્યારે કેવો આનંદ થાય! 62%, એમ ને? Distinction આવ્યું હોત તો વધારે મજા પડત... (Our best voting turnout was in 1971.)

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0