દિલ્હીના રસ્તા પર એક ગાડીવાળાએ એક scooterવાળા ભાઈને પાડી દીધા... પેલા ભાઈએ ગાડીમાંથી ઉતરીને દાદાગીરી કરતા કહ્યું, "साले! तू मुजको जानता नहीं। मेरा ताऊ यहाँ का DSP है। " Scooter ચાલકએ હાથ જોડીને કહ્યું; "भाईसाब, में यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ।" May the keep in

Power, Grounded

દિલ્હીના રસ્તા પર એક ગાડીવાળાએ એક scooterવાળા ભાઈને પાડી દીધા... પેલા ભાઈએ ગાડીમાંથી ઉતરીને દાદાગીરી કરતા કહ્યું, "साले! तू मुजको जानता नहीं। मेरा ताऊ यहाँ का DSP है। " Scooter ચાલકએ હાથ જોડીને કહ્યું; "भाईसाब, में यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ।" May the #Power keep in #Grounded

Let's Connect

sm2p0