ઘરમાં કોઈ પણ સારી વસ્તુ આવી હોય તો ઘર ના બધા જ સભ્યોને એ મળી જાય પછી, "વધે તો જ મને આપજો નહીતર 'મારે ચાલશે'!", એવું મમ્મી હસતા હસતા કહી દે. Sacrifice ની વ્યાખ્યા એક જ શબ્દ ની છે - MOM! Happy Mother's Day!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ઘરમાં કોઈ પણ સારી વસ્તુ આવી હોય તો ઘર ના બધા જ સભ્યોને એ મળી જાય પછી,

"વધે તો જ મને આપજો નહીતર 'મારે ચાલશે'!", એવું મમ્મી હસતા હસતા કહી દે.

Sacrifice ની વ્યાખ્યા એક જ શબ્દ ની છે - MOM!

Happy Mother's Day!

ઘરમાં કોઈ પણ સારી વસ્તુ આવી હોય તો ઘર ના બધા જ સભ્યોને એ મળી જાય પછી, "વધે તો જ મને આપજો નહીતર 'મારે ચાલશે'!", એવું મમ્મી હસતા હસતા કહી દે. Sacrifice ની વ્યાખ્યા એક જ શબ્દ ની છે - MOM! Happy Mother's Day!

Let's Connect

sm2p0