નવરાત્રી ના આઠમાં દિવસે, બોલો Rock N Dhol maa કોણ કરશે રાજ? Of course, જેમનું નામ છે જસરાજ!!! તો સ્ક્રીન સામે થી don't move an inch... કેમકે it's time for દોઢિયું ne હીંચ! બોલો શ્રી અંબે માત કી જય!! For more updates, stay tuned to Mirchi. @smulein @licindiaforever @swiggyindia @officialbankofbaroda @stellar_skoda

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, JasrajShastri, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, JasrajShastri, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

નવરાત્રી ના આઠમાં દિવસે, બોલો Rock N Dhol maa કોણ કરશે રાજ?
Of course, જેમનું નામ છે જસરાજ!!! તો સ્ક્રીન સામે થી don't move an inch... કેમકે it's time for દોઢિયું ne હીંચ!

બોલો શ્રી અંબે માત કી જય!!

For more updates, stay tuned to Mirchi.

@smulein @licindiaforever @swiggyindia @officialbankofbaroda @stellar_skoda

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #JasrajShastri #SmuleNavratriChallenge
#IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

નવરાત્રી ના આઠમાં દિવસે, બોલો Rock N Dhol maa કોણ કરશે રાજ? Of course, જેમનું નામ છે જસરાજ!!! તો સ્ક્રીન સામે થી don't move an inch... કેમકે it's time for દોઢિયું ne હીંચ! બોલો શ્રી અંબે માત કી જય!! For more updates, stay tuned to Mirchi. @smulein @licindiaforever @swiggyindia @officialbankofbaroda @stellar_skoda #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #JasrajShastri #SmuleNavratriChallenge #IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

Let's Connect

sm2p0