હવે Rock N Dhol મા આજે નવમા નોરતે જેના ગરબાના તાલે સૌ બોલી ઉઠે..."વાહ".. આવે છે આજે એવા..ભૌમિક શાહ.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi. @smulein @swiggyindia @licindiaforever @stellar_skoda @officialbankofbaroda

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, BhumikShah, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, BhumikShah, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

હવે Rock N Dhol મા આજે નવમા નોરતે

જેના ગરબાના તાલે સૌ બોલી ઉઠે..."વાહ"..
આવે છે આજે એવા..ભૌમિક શાહ..

બોલો અંબે માત કી જય !!

For more updates Stay Tuned to Mirchi.

@smulein @swiggyindia @licindiaforever @stellar_skoda @officialbankofbaroda

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #BhumikShah #SmuleNavratriChallenge
#IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

હવે Rock N Dhol મા આજે નવમા નોરતે જેના ગરબાના તાલે સૌ બોલી ઉઠે..."વાહ".. આવે છે આજે એવા..ભૌમિક શાહ.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi. @smulein @swiggyindia @licindiaforever @stellar_skoda @officialbankofbaroda #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #BhumikShah #SmuleNavratriChallenge #IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

Let's Connect

sm2p0