સંકલ્પ પત્ર ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે મારો સંકલ્પ “હું RJ ધ્વનિત આજે ગુજરાત સ્થાપના દિને આપણા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરણાથી ત્રણ સંકલ્પ લઉં છું." @CMOGuj @vijayrupanibjp https://t.co/rpooa

VijaySankalp

સંકલ્પ પત્ર
ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે મારો સંકલ્પ

“હું RJ ધ્વનિત
આજે ગુજરાત સ્થાપના દિને
આપણા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરણાથી
ત્રણ સંકલ્પ લઉં છું."

#VijaySankalp @CMOGuj @vijayrupanibjp https://t.co/rpooa

સંકલ્પ પત્ર ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે મારો સંકલ્પ “હું RJ ધ્વનિત આજે ગુજરાત સ્થાપના દિને આપણા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરણાથી ત્રણ સંકલ્પ લઉં છું." #VijaySankalp @CMOGuj @vijayrupanibjp https://t.co/rpooa

Let's Connect

sm2p0