વડોદરા-મુંબઈ-ઉત્તર ગુજરાતના ગરબા વિશેની વાતો RJ ધ્વનિત સાથે... Gamta Garba with Bhoomi Trivedi. @bhoomitrivediofficial

SharadPoonam, bhoomitrivedi, hellaro, vagyoredhol, rjdhvanit, dhvanit, gamtagarba, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarat, garba, raas, ahmedabad, surat, baroda, rajkot, vadodara, mumbai

વડોદરા-મુંબઈ-ઉત્તર ગુજરાતના ગરબા વિશેની વાતો RJ ધ્વનિત સાથે...

Gamta Garba with Bhoomi Trivedi.

@bhoomitrivediofficial

#SharadPoonam #bhoomitrivedi #hellaro #vagyoredhol #rjdhvanit #dhvanit #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara #mumbai

વડોદરા-મુંબઈ-ઉત્તર ગુજરાતના ગરબા વિશેની વાતો RJ ધ્વનિત સાથે... Gamta Garba with Bhoomi Trivedi. @bhoomitrivediofficial #SharadPoonam #bhoomitrivedi #hellaro #vagyoredhol #rjdhvanit #dhvanit #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara #mumbai

Let's Connect

sm2p0