જ્યારે કોઈ નાની ઉંમરે અંતિમ વિદાય લે ત્યારે મને સંદિપ ભાટિયાની આ રચના યાદ આવે.. માણસ જેવો માણસ ક્ષણમાં ધુમાડો થઈ જાય, એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી... Rest In Peace

ReemaLagoo., RIP, RIPReemaLagoo

જ્યારે કોઈ નાની ઉંમરે અંતિમ વિદાય લે ત્યારે મને સંદિપ ભાટિયાની આ રચના યાદ આવે..

માણસ જેવો માણસ ક્ષણમાં ધુમાડો થઈ જાય, એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી...

Rest In Peace #ReemaLagoo.

#RIP #RIPReemaLagoo

જ્યારે કોઈ નાની ઉંમરે અંતિમ વિદાય લે ત્યારે મને સંદિપ ભાટિયાની આ રચના યાદ આવે.. માણસ જેવો માણસ ક્ષણમાં ધુમાડો થઈ જાય, એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી... Rest In Peace #ReemaLagoo. #RIP #RIPReemaLagoo

Let's Connect

sm2p0