જ ય ર ક ઈ ન ન ઉ મર અ ત મ વ દ ય લ ત ય ર મન સ દ પ ભ ટ ય ન આ રચન ય દ આવ મ ણસ જ વ મ ણસ ક ષણમ ધ મ ડ થઈ જ ય એ ક ઈ જ વ ત વ વ ત નથ Rest In Peace

#ReemaLagoo. #RIP #RIPReemaLagoo

જ્યારે કોઈ નાની ઉંમરે અંતિમ વિદાય લે ત્યારે મને સંદિપ ભાટિયાની આ રચના યાદ આવે..

માણસ જેવો માણસ ક્ષણમાં ધુમાડો થઈ જાય, એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી...

Rest In Peace #ReemaLagoo.

#RIP #RIPReemaLagoo

જ્યારે કોઈ નાની ઉંમરે અંતિમ વિદાય લે ત્યારે મને સંદિપ ભાટિયાની આ રચના યાદ આવે.. માણસ જેવો માણસ ક્ષણમાં ધુમાડો થઈ જાય, એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી... Rest In Peace #ReemaLagoo. #RIP #RIPReemaLagoo

Let's Connect

sm2p0