:: નાનીમા એ મને ખખડાવી નાખ્યો! મને કહે, "આ તે કેવી અગરબત્તી લાવ્યો છું? કોઈ દિવસ પ્રગટાવતો તો છું નહીં!!! ::

reeddiffuser

RJ Dhvanit,  reeddiffuser

:: નાનીમા એ મને ખખડાવી નાખ્યો!
મને કહે, "આ તે કેવી અગરબત્તી લાવ્યો છું?
કોઈ દિવસ પ્રગટાવતો તો છું નહીં!!! ::

#reeddiffuser

:: નાનીમા એ મને ખખડાવી નાખ્યો! મને કહે, "આ તે કેવી અગરબત્તી લાવ્યો છું? કોઈ દિવસ પ્રગટાવતો તો છું નહીં!!! :: #reeddiffuser

Let's Connect

sm2p0