આજન ગ ગલ question લગ નમ શ શ સ ચવવ પડ

#googly #dhvanitnigoogly #googlysawaal #wedding #marraige #indiawedding

:: આજનો ગૂગલી question :: લગ્નમાં શું-શંુ સાચવવું પડે?! #googly #dhvanitnigoogly #googlysawaal #wedding #marraige #indiawedding

:: આજનો ગૂગલી question :: લગ્નમાં શું-શંુ સાચવવું પડે?! #googly #dhvanitnigoogly #googlysawaal #wedding #marraige #indiawedding

Let's Connect

sm2p0