ગ ગલ ન જવ બ આપ અન prize મ ળવ બ લ આજ જમવ મ શ છ શ તળ સ તમન

#independenceday #tiranga #patta #cards #food

ગૂગલીનો જવાબ આપો અને prize મેળવો*!

બોલો આજે જમવામાં શું છે શીતળા સાતમનું ?

#independenceday #tiranga #patta #cards #food

ગૂગલીનો જવાબ આપો અને prize મેળવો*! બોલો આજે જમવામાં શું છે શીતળા સાતમનું ? #independenceday #tiranga #patta #cards #food

Let's Connect

sm2p0