ગૂગલીનો જવાબ આપો અને prize મેળવો*! બોલો આજે જમવામાં શું છે શીતળા સાતમનું ?

independenceday, tiranga, patta, cards, food

ગૂગલીનો જવાબ આપો અને prize મેળવો*!

બોલો આજે જમવામાં શું છે શીતળા સાતમનું ?

#independenceday #tiranga #patta #cards #food

ગૂગલીનો જવાબ આપો અને prize મેળવો*! બોલો આજે જમવામાં શું છે શીતળા સાતમનું ? #independenceday #tiranga #patta #cards #food

Let's Connect

sm2p0