ચ લ જવ બ આપ અન prize જ ત sawaal related to પ ન બધ ત ર જ ટલ લક ન હ ય

#greengoogly #green #googly #food #treeidiot #treeidiot2 #treeidiots #dhvanitnigoogly

ચાલો જવાબ આપો અને prize જીતો*!

#greengoogly sawaal related to પાન!

*બધા-તારા-જેટલા-લકી-ના-હોય!

#green #googly #food #treeidiot #treeidiot2 #treeidiots #dhvanitnigoogly

ચાલો જવાબ આપો અને prize જીતો*! #greengoogly sawaal related to પાન! *બધા-તારા-જેટલા-લકી-ના-હોય! #green #googly #food #treeidiot #treeidiot2 #treeidiots #dhvanitnigoogly

Let's Connect

sm2p0