કોઈ એક્ટર આપણો ફેવરીટ હોય અને એને રૂબરૂ મળીને જે આનંદ થાય... એના કરતાં વધુ આનંદ ત્યારે થાય જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા હોવ અને એ તમને પહેલી વાર સ્ક્રીન પર જોવા મળે. Prem Gadhvi દોસ્ત ... Waiting to see you on the big screen. Promising trailer!

PolamPolOn12Feb

કોઈ એક્ટર આપણો ફેવરીટ હોય અને એને રૂબરૂ મળીને જે આનંદ થાય...
એના કરતાં વધુ આનંદ ત્યારે થાય જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા હોવ અને એ તમને પહેલી વાર સ્ક્રીન પર જોવા મળે.
Prem Gadhvi દોસ્ત ... Waiting to see you on the big screen. Promising trailer!

#PolamPolOn12Feb

કોઈ એક્ટર આપણો ફેવરીટ હોય અને એને રૂબરૂ મળીને જે આનંદ થાય... એના કરતાં વધુ આનંદ ત્યારે થાય જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા હોવ અને એ તમને પહેલી વાર સ્ક્રીન પર જોવા મળે. Prem Gadhvi દોસ્ત ... Waiting to see you on the big screen. Promising trailer! #PolamPolOn12Feb

Let's Connect

sm2p0